Polityka prywatności Old Music Group


Old Music Group stworzyła niniejszą Politykę Prywatności, aby pokazać nasze zdecydowane zaangażowanie w ochronę prywatności danych, które podają nam Państwo za pośrednictwem strony internetowej oldmusicgroup.com („Strona”). Korzystając z niniejszej Strony, użytkownik akceptuje praktyki określone w poniższej Polityce prywatności.

Niniejszy dokument określa nasze procedury zarządzania i ochrony Państwa danych osobowych, sposób ograniczania ryzyka naruszenia danych oraz sposób, w jaki stosujemy się do nowych przepisów RODO dotyczących ochrony danych osobowych.

Old Music Group prowadzi i aktualizuje rejestr swojej działalności w zakresie przetwarzania danych zgodnie z polityką RODO.

1. Kto jest twoim administratorem danych osobowych?

Administratorem danych przekazywanych przez Użytkownika jest Old Music Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000801659, NIP: 677-244-63-54 (zwanym dalej „Administratrem Danych”).

2. Kto może udzielić Państwu dodatkowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych?

Możesz skontaktować się z naszym Kontrolerem Danych Osobowych pod adresem e-mail: dataprotection@oldmusicgroup.com  

O wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz również skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych drogą pocztową:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Old Music Group Polska Sp. z o.o.

Rynek Główny 28

31-010 Kraków, Polska

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Kontroler danych może przetwarzać dane osobowe:

  1. na podstawie Państwa zgody – w takim przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, dla których zgoda została udzielona. Szczegółowy opis celu jest podawany w momencie zbierania zgody. Na stronie oldmusicgroup.com mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w związku z następującycmi sytuacjami:
    1. Subkrybcja „Alertu biletowego” – dane przetwarzane są w celu przesłania wybranych powiadomień o alertach biletowych
    1. Subskrypcja Newslettera – dane przetwarzane są w celu wysyłki newslettera;
    1. Przesłanie formularza kontaktowego związanego z zamówieniem Biletów/Kolekcji Merch – dane przesyłane są w celu nawiązania kontaktu lub udzielenia informacji w związku z przesłaniem formularza kontaktowego.


Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 pkt.a rozporządzenia GDRP (tj. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie 2.

4. Jakiego rodzaju dane osobowe mogą być przez nas wymagane?

Formularze rejestracji na naszej stronie internetowej, formularze zamówień i wszelkie inne formularze wymagają podania danych osobowych. Subskrypcja Newslettera lub Alertów Biletowych, dokonanie zamówień biletów bądź kolekcji ubrań wymagać będą od Państwa rejestracji, podczas której zostaną Państwo poproszeni o podanie informacji dotyczących płatności, aby Państwa zamówienie mogło zostać zrealizowane.

Old Music Group gromadzi następujące dane w celu realizacji zamówienia:

Imię i nazwisko

Adres pocztowy

Adres e-mail

Numer telefonu

Adres IP

Data urodzenia

Informacje dotyczące płatności

Old Music Group gromadzi następujące dane po zapisaniu się do komunikacji marketingowej (Alert Biletowy, Newsletter):

Adres e-mail

Zgoda na kontakt z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach marketingowych jest zbierana przez nas poprzez zapisanie się do naszego newslettera i Alertu bileowego za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Old Music Group może gromadzić następujące dane, w przypadku kontaktuj użytkownika za pośrednictwem mediów społecznościowych, w celu zarządzania zapytaniami:

Nazwa użytkownika w mediach społecznościowych – informacje te są przechowywane tylko jako notatka na zamówieniu, którego dotyczy zapytanie.

Dane osobowe są zbierane przez Old Music Group wyłacznie do kontaktu w razie potrzeby, w związku z transakcjami dokonanymi przez użytkownika na Stronie. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do komunikacji niezwiązanej z Państwa transakcjami bez Państwa wyraźnej zgody.

Z usług oferowanych przez Old Music Group nie mogą korzystać osoby poniżej 16 roku życia.

Zebrane informacje finansowe są wykorzystywane do autoryzacji płatności i wystawiania rachunków za produkty i usługi. Dokonując zakupu na Stronie, użytkownik podaje swoje dane finansowe lub osobowe Old Music Group i akceptuje fakt, że dane te zostaną udostępnione stronom trzecim niezbędnym do przetwarzania transakcji z nami, takim jak firmy obsługujące karty kredytowe, banki i firmy zajmujące się wysyłką w naszym imieniu. Dotyczy to również wymiany informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszeniem ryzyka kredytowego.

Z wyjątkiem przypadków wymienionych powyżej, nie będziemy udostępniać informacji finansowych osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody.

Gromadzimy tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. W przypadku jakichkolwiek zmian w przetwarzaniu danych, Old Music Group zapewnia, że zebrane dane są nadal istotne dla zaktualizowanego procesu.

5. Czy konieczne jest podanie nam swoich danych osobowych?

Mają Państwo swobodę w dostarczeniu nam swoich danych osobowych, jednakże dane te są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Administrator danych nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zebrane, lub dłużej, niż jest to przewidziane w przepisach prawa.

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. na podstawie Państwa zgody – dane osobowe będą przechowywane do momentu, w którym wycofają Państwo swoją zgodę lub cel jej przetwarzania, dla którego dane zostały uzyskane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  2. na podstawie zawartej umowy – dane osobowe będą przetwarzane do czasu spóźnienia się z roszczeniami wynikającymi z umowy.
  3. na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – do czasu spełnienia tego interesu lub do czasu zgłoszenia jakiegokolwiek sprzeciwu w odniesieniu do wspomnianego przetwarzania, chyba że istnieją uzasadnione powody do dalszego przetwarzania.

Wszystkie dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia zgodności z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi, które mogą powstać w przypadku konieczności udostępnienia danych historycznych.

Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym miejscu w centralnym centrum danych.

7. Jakie są Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzania danych?

W oparciu o zasady RODO mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych oraz żądać ich korekty, usunięcia lub zablokowania ich przetwarzania. Na Państwa prośbę Administrator danych dostarczy Państwu kopie danych osobowych podlegających przetwarzaniu, natomiast wszelkie dalsze kopie mogą zostać uzyskane za rozsądną opłatą w związku z kosztami administracyjnymi.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili. Takie cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt: dataprotection@oldmusicgroup.com.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie udzielonej zgody – użytkownik może przekazać swoje dane osobowe, tj. otrzymać je od administratora danych, przy użyciu ustrukturyzowanego, powszechnie stosowanego formatu w formie czytelnej dla urządzeń elektroniczny. Użytkownik uzyskane dane następnie będzie mógł przekazać do innego Administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu z powodów związanych z konkretną sytuacją.

Użytkownicy mogą również wystąpić z roszczeniem do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe jak wyżej.

8. Kto może być twoim importerem danych?

W przypadku wyraźnej zgody na przetwarzanie danych, dane osobowe użytkownika są udostępniane pomiędzy Old Music Group a agentami sprzedaży biletów, księgowością, marketingiem, działem IT, działem prawnym i podmiotami wspierającymi administratora danych w świadczeniu usług.

W przypadku wyrażenia zgody w sposób określony powyżej, osoby trzecie otrzymają imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika oraz mogą kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celach marketingowych.

Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Żadne dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Państwa dane osobowe udostępniane są wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować wysoką jakość usług. Dane są przekazywane na podstawie umowy zawartej z administratorem danych i wyłącznie na jego polecenie. Nie udostępniamy Państwa danych osobom trzecim na ich własny użytek – czynimy to wyłącznie w celu wykonania naszych usług. Wszyscy partnerzy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i przestrzegają wszystkich zobowiązań dotyczących ochrony danych osobowych.

9. Usługi online i pliki cookie

Korzystając z plików cookies (tzw. ciasteczek), czyli plików zapisywanych przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera użytkownika, Old Music Group gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki użytkownik korzysta ze stron internetowych Old Music Group, w celu optymalizacji naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron internetowych naszej firmy. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację  tożsamości Użytkownika. Dane zapisane w plikach cookies zawierają informacje o tym, które strony internetowe zostały przez Państwa odwiedzone, datę i godzinę wizyty oraz inne informacje dotyczące Państwa aktywności na stronach internetowych.

Old Music Group korzysta z różnych rozwiązań w zakresie oprogramowania w celu optymalizacji swoich usług online. Rozwiązania te pozwalają analizować korzystanie ze stron internetowych i zbierać cenne informacje o potrzebach użytkowników w celu stałego podnoszenia intuicyjności i jakości usług online. W celu przeprowadzenia takiej analizy przechwytywane są zbiorcze i anonimowe dane statystyczne. Dane te to dane o anonimowym połączeniu oraz dane o sekwencji uruchomionych linków (dane clickstream), związane z używaną przeglądarką, liczbą wizyt/wejść na stronę oraz zachowaniem się danych użytkowników odwiedzających stronę oldmusicgroup.com. W trakcie zbierania i przetwarzania danych może być również oglądany skrócony adres IP odwiedzającego.

Dane są analizowane, w szczególności w następujących celach:

Powyższy proces obejmuje stosowanie plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej użytkownik może w każdej chwili zablokować cookies lub wskazać, że cookies mogą być ustawione tylko wtedy, gdy są wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika. W każdej chwili użytkownik może również zablokować korzystanie ze swoich danych, dla wszystkich wdrożonych rozwiązań, wybierając opcję „opt-out” przedstawioną w danym rozwiązaniu. Jeśli jednak użytkownik chce zrezygnować, konkretne zalecenia nie mogą być dalej przedstawiane.

Old Music Group korzysta z następujących rozwiązań programowych w wyżej wymienionym znaczeniu (poprzez kliknięcie na odpowiedni link poniżej, użytkownik zostanie przekierowany do opcji rezygnacji):

Nasze strony internetowe korzystają z wtyczek z serwisu YouTube prowadzonego przez Google Inc. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje serwer YouTube, które z naszych stron zostały odwiedzone. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwalasz YouTube na przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Serwis ten korzysta z serwisu mapowego Google Maps, który umożliwia wyświetlanie interaktywnych map oraz korzystanie z funkcji mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Usługa Map Google korzysta z trwałych plików cookie. Podczas odwiedzania strony w naszej witrynie internetowej, która korzysta z usługi Mapy Google, firma Google otrzyma powiadomienie o wejściu na tą stronę. Ponadto, informacje wymienione w sekcji III punkt. 1 zostaną przekazane do Google. Odbywa się to niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na konto użytkownika Google. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane do Państwa konta użytkownika. Jeśli nie chcą Państwo, aby dane te były przypisane do Państwa konta, przed uzyskaniem dostępu do funkcji mapy należy się wylogować. Google przechowuje dane użytkownika jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub świadczenia spersonalizowanych usług na swojej stronie internetowej. Dokładniej rzecz biorąc, taka analiza jest przeprowadzana (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy ukierunkowanej i dostarczenia innym użytkownikom sieci społecznościowych informacji o Państwa aktywności na tej stronie. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników. Prawo to może być wykonywane bezpośrednio w Google.

Więcej informacji na temat celu i zakresu, w jakim Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Państwa dane, a także na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz dostępnych ustawień służących ochronie prywatności użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

Google przetwarza Państwa dane również w USA i czyni to w ramach Tarczy Prywatności pomiędzy UE a USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Nasza strona korzysta z usługi Google Analytics, która jest świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy korzystania z serwisu przez użytkowników. Serwis wykorzystuje pliki cookie – pliki, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zbierane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Adresy IP są anonimowe. Rozpoznawalne jest tylko, z którego kraju pochodzi dany kontakt. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania tych plików cookie na swoim urządzeniu poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Nie można zagwarantować, że będą Państwo mogli bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji stron internetowych, jeśli Państwa przeglądarka nie zezwala na zapisywanie plików cookie.

Ponadto, mogą Państwo użyć wtyczki do przeglądarki, aby zapobiec wysyłaniu do Google Inc. i wykorzystywaniu przez Google Inc. informacji zebranych przez pliki cookie (w tym adresu IP). Poniższy link przekieruje Państwa do odpowiedniego dodatku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Klikając na powyższy link, będą Państwo mogli pobrać specjalny dodatek do strony, który uniemożliwia Google Analytics zbieranie informacji o Państwa danych na naszych stronach internetowych. Twoja przeglądarka musi więc zezwolić na zapisywanie plików cookie. W przypadku regularnego usuwania plików cookie konieczne będzie ponowne kliknięcie na link za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat korzystania z danych przez Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować naszą usługę i doświadczenie. Hotjar jest technologicznym serwisem, który pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na konkretnych stronach, które linki wybierają do kliknięcia, co użytkownicy robią, a czego nie lubią, itp.) Hotjar wykorzystuje cookies i inne technologie do zbierania danych o zachowaniach naszych użytkowników i ich urządzeń. Obejmują one adres IP urządzenia (przetwarzany podczas sesji i przechowywany w niezidentyfikowanej formie), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne (tylko kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej strony. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w profilu użytkownika zakodowanym pseudonimem. Hotjar ma umowny zakaz sprzedaży jakichkolwiek danych zebranych w naszym imieniu.

W celu uzyskania dalszych szczegółów, prosimy o zapoznanie się z sekcją „o Hotjar” na stronie wsparcia technicznego Hotjar.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat rezygnacji ze śledzenia Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/

10. Okres przechowywania danych  

Old Music Group nie będzie przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których dane te zostały zebrane, lub dłużej, niż jest to przewidziane w odpowiednich przepisach prawa.

11. Prawo do dostępu, modyfikacji lub obiektu

Użytkownik może zwrócić się do Old Music Group, aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przechowywanych przez Old Music Group, a także może zmodyfikować lub usunąć nieprawidłowe dane osobowe. Użytkownik ma prawo zakazać Old Music Group gromadzenia lub ujawniania swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie poprzez dataprotection@oldmusicgroup.com

12. Bezpieczeństwo danych

Old Music Group podjęła wszelkie środki w celu zapewnienia poufności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych użytkownika. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem podczas gromadzenia danych osobowych jest szyfrowana przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych jest dozwolony tylko dla osób, które muszą znać te dane i od których oczekuje się przestrzegania tych zasad. Old Music Group przykłada dużą wagę do tego, aby Państwa dane osobowe nie były modyfikowane, naruszane lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są uprawnione do dostępu do tych danych. Mogą Państwo dowolnie modyfikować własne ustawienia plików cookie poprzez Centrum Preferencji Prywatności, do którego dostęp uzyskają Państwo za pomocą przycisku „Ustawienia plików cookie” w lewym dolnym rogu strony.